RUSSIA FISHING TRIPS 

CONTACT

 

FISHING TRIPS TO RUSSIA

 

if you are interesting in fishing trips to Russia just contact with me:

 

IREK SZATLACH

 

TEL. +48 534-628-458

 

irek@russiafishingtrips.com